Priemonė Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems privatiesiems juridiniams asmenims, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Paslaugų sąrašas paskelbtas skiltyje „Svarbūs dokumentai“.

Priemonės tikslas:

Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Inovacinis čekis - kas tai?

Tarp Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ir pareiškėjo pasirašyta dotacijų sutartis dėl remiamų veiklų išlaidų dalies kompensavimo.

Kas gali gauti finansavimą?

Privatieji juridiniai asmenys. Projekto veiklos turi būti vykdomos Sumanios specializacijos kryptyse.

Finansuojamos veiklos

Finansavimo sumos

Bendros investicijos pagal šią priemonę 2014-2020 m. periodu: