VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Šios priemonės pagrindinis bruožas – „greiti pinigai verslui“, t.y. greitai gaunama parama moksliniams tyrimams ir technologiniai plėtrai, supaprastinant paramos gavimo procedūras.

Priemonės tikslas:

Didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Reikalavimai pareiškėjams:

Reikalavimai projektui:

Detaliau – VP2-1.3-ŪM-05-K priemonės „Inočekiai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).

Finansavimas:

Didžiausia galima projekto (fiksuotoji suma) vertė – 20 000,00 (dvidešimt tūkstančių) Lt. MITA skiriamo finansavimo intensyvumas – iki 80 proc. prašomos sumos. MITA parama skiriama kaip de minimis pagalba.

„Inočekiai LT“ priemonėje finansavimas projektams skiriamas kaip fiksuotoji suma. Fiksuotosios sumos specifika – projekto vertinimo metu yra nustatoma galutinė projekto vertė (fiksuotoji suma) atsižvelgiant į paraiškoje nurodytų išlaidų pagrįstumą ir projekto privalomi pasiekti rezultatai. Atsiskaitant pagal fiksuotąją sumą pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia. Pagrindinis atsiskaitymo kriterijus – projekto rezultatų pasiekimas.

Fiksuotoji suma (MITA skiriama dalis) bus išmokėta tik pasiekus projekto veiklų rezultatus, nustatytus projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Projekto vykdytojui nepasiekus projekto rezultatų, MITA finansavimo lėšos projekto vykdytojui nebus išmokamos.

Pagrindiniai veiklos rezultatų požymiai – pvz., atlikti xx tyrimai, panaudoti xx metodai, atlikta xx apimties analizė ir pan. Rezultatų pasiekimą pagrindžiantys dokumentai – paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, MITA atliekamų patikrų vietoje rezultatai.

Pareiškėjo privačios investicijos projekte privalo sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų projekto vertės. Vertinant prioritetas bus teikiamas paraiškoms, kuriose nurodyta pareiškėjo privačių investicijų dalis yra didesnė. Pagalbinis vertinimo prioritetas – paraiškos pateikimo laikas.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos - patirtos ir apmokėtos ne anksčiau nei nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties datos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos bei atitinkančios kitus VP2-1.3-ŪM-05-K priemonės „Inočekiai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus.

Tinkamos išlaidos gali būti: