Priemonė Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems privatiesiems juridiniams asmenims, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Paslaugų sąrašas paskelbtas skiltyje „Svarbūs dokumentai“.

Priemonės tikslas:

Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Inovacinis čekis - kas tai?

Tarp Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ir pareiškėjo pasirašyta dotacijų sutartis dėl remiamų veiklų išlaidų dalies kompensavimo.

Kas gali gauti finansavimą?

Privatieji juridiniai asmenys. Projekto veiklos turi būti vykdomos Sumanios specializacijos kryptyse.

Finansuojamos veiklos

Finansavimo sumos

Remiamų veiklų įsigijimo už inovacinius čekius maksimalūs fiksuotųjų sumų dydžiai:

  Didelė įmonė Vidutinė įmonė Maža ir l. maža įmonė
Bendra projekto vertė Prašomas finansavimas Privatus indėlis Bendra projekto vertė Prašomas finansavimas Privatus indėlis Bendra projekto vertė Prašomas finansavimas Privatus indėlis
Moksliniai tyrimai arba techninė galimybių studija Kai PVM netinkamas finansuoti * 4696 2348 2348 4696 2817,6 1878,4 4696 3287,2 1408,8
Kai PVM tinkamas finansuoti ** 5682 2841 2841 5682 3409,2 2272,8 5682 3977,4 1704,6
Eksperimentinė plėtra Kai PVM netinkamas finansuoti * 4696 1174 3522 4696 1643,6 3052,4 4696 2113,2 2582,8
Kai PVM tinkamas finansuoti ** 5682 1420,5 4261,5 5682 1988,7 3693,3 5682 2556,9 3125,1

* PVM laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis tuo atveju, jei projekto vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka turi galimybę jį įtraukti į PVM atskaitą, ir nesvarbu, ar konkretus projekto vykdytojas faktiškai pasinaudos teise į atskaitą.

** PVM laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis tuo atveju, jei projekto vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka neturi galimybės jo įtraukti į PVM atskaitą.

Bendros investicijos pagal šią priemonę 2014-2020 m. periodu: