VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Šios priemonės pagrindinis bruožas – „greiti pinigai verslui“, t.y. greitai gaunama parama moksliniams tyrimams ir technologiniai plėtrai, supaprastinant paramos gavimo procedūras.

Priemonės tikslas:

Didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Reikalavimai pareiškėjams:

Reikalavimai projektui:

Detaliau – VP2-1.3-ŪM-05-K priemonės „Inočekiai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).

Finansavimas:

Didžiausia galima projekto (fiksuotoji suma) vertė – 20 000,00 (dvidešimt tūkstančių) Lt. MITA skiriamo finansavimo intensyvumas – iki 80 proc. prašomos sumos. MITA parama skiriama kaip de minimis pagalba.

„Inočekiai LT“ priemonėje finansavimas projektams skiriamas kaip fiksuotoji suma. Fiksuotosios sumos specifika – projekto vertinimo metu yra nustatoma galutinė projekto vertė (fiksuotoji suma) atsižvelgiant į paraiškoje nurodytų išlaidų pagrįstumą ir projekto privalomi pasiekti rezultatai. Atsiskaitant pagal fiksuotąją sumą pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia. Pagrindinis atsiskaitymo kriterijus – projekto rezultatų pasiekimas.

Fiksuotoji suma (MITA skiriama dalis) bus išmokėta tik pasiekus projekto veiklų rezultatus, nustatytus projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Projekto vykdytojui nepasiekus projekto rezultatų, MITA finansavimo lėšos projekto vykdytojui nebus išmokamos.

Pagrindiniai veiklos rezultatų požymiai – pvz., atlikti xx tyrimai, panaudoti xx metodai, atlikta xx apimties analizė ir pan. Dokumentai, kuriais įrodomas projekto veiklos įgyvendinimo pasiekimas, suprantami kaip dokumentai, kuriuose yra užfiksuojamas įgyvendintos projekto veiklos kiekybiškai išmatuojamas rezultatas (paslaugų priėmimo – perdavimo aktas, dokumentai patvirtinantys projektą administruojančių ir vykdančių asmenų išdirbtas valandas (pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo, projekto įgyvendinimo rezultatas).

Pareiškėjo privačios investicijos projekte privalo sudaryti ne mažiau 20 procentų projekto vertės.

Vertinimo metu MITA sudaro finansuotinų projektų sąrašą, prioritetą teikdama paraiškoms, surinkusioms daugiau balų. Tuo atveju, jei pareiškėjams skiriami vienodi balai, projektai į sąrašą įtraukiami pagal pasirinktą mokslo ir studijų institucijos teikiamą paslaugą, prioritetą projektams teikiant sekančia seka: technologinės plėtros paslaugos, taikomųjų mokslinių tyrimų paslaugos, techninių galimybių studijų paslaugos. Tuo atveju, jei ir pagal šiuos požymius nėra galimybės sudaryti finansuotinų projektų sąrašo, prioritetas teikiamas pagal SVV subjekto paraiškos registracijos datą ir laiką.

Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių ir Aprašo reikalavimus, patirtos ne anksčiau nei nuo paraiškos registravimo MITA dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, nustatytos Sutartyje.

Tinkamos išlaidos gali būti: