Šiuo metu paskelbtų kvietimų nėra.

Kvietimas Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03

Kvietimas pasibaigęs


Visuotinė dotacija (VP2-1.3-ŪM-05-K). Kvietimas Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03
Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas Priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ (toliau – priemonė) kvietimas Nr. 03
Veiksmų programa Ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Priemonė Inočekiai LT
Kvietimo suma 7 000 000 (septyni milijonai) Lt
Remiamos veiklos sritys Inovacinių čekių, skirtų mokslinių tyrimų ir (ar) technologinės plėtros veiklai ir techninių galimybių studijoms atlikti, teikimas
Galimi pareiškėjai Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, paraiškos pateikimo (registravimo) dieną veikiantys ilgiau kaip 6 mėnesius ir kurių metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 10 000 (dešimt tūkstančių) litų per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per pareiškėjo veiklos laikotarpį, jei jis veikia trumpiau kaip metus
Didžiausia galima projekto vertė 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Lt. Pareiškėjo privačios investicijos projekte privalo sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų bendros projekto vertės
Paraiškų pateikimo terminas Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas 2014 m. gegužės 21 d. 8:00 val. Kvietimas stabdomas 2014 m. liepos 21 d. 16:00 val.
Paraiškų pateikimo tvarką, dokumentus ir kitą informaciją pareiškėjams galima rasti http://inocekiai.mita.lt
Informaciją apie kvietimą teikia
Kita informacija Skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas.

Kvietimas Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02

Kvietimas pasibaigęs


Visuotinė dotacija (VP2-1.3-ŪM-05-K). Kvietimas Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02
Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas Priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ (toliau – priemonė) kvietimas Nr. 02
Veiksmų programa 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Priemonė Inočekiai LT
Kvietimo suma 2 500 000 (du milijonai penki šimtai tūkstančių) Lt
Remiamos veiklos sritys Inovacinių čekių, skirtų mokslinių tyrimų ir (ar) technologinės plėtros veiklai ir techninių galimybių studijoms atlikti, teikimas
Galimi pareiškėjai SVV subjektai, išskyrus viešąsias įstaigas, atitinkantys priemonės sąlygas ir reikalavimus
Didžiausia galima projekto vertė 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Lt. Pareiškėjo privačios investicijos projekte privalo sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų bendros projekto vertės
Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kvietimas teikti paraiškas stabdomas 2013 m. balandžio 15 d. arba surinkus paraiškų, kurių bendra prašomos finansuoti sumos vertė yra 20 procentų didesnė nei kvietime numatyta suma
Paraiškų pateikimo tvarką, dokumentus ir kitą informaciją pareiškėjams galima rasti http://inocekiai.mita.lt
Informaciją apie kvietimą teikia
Kita informacija Skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba pagal 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5) nuostatas

Kvietimas Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01

Kvietimas pasibaigęs

Pareiškėjų sąrašas
Įsakymas Nr. 2V-109 dėl finansavimo skyrimo projektams
Įsakymas Nr. 2V-114 dėl finansavimo skyrimo projektams
Įsakymas Nr. 2V-127 dėl finansavimo skyrimo projektams
Pasirašytų sutarčių sąrašas
Projektų rezervinis sąrašas
Atmestų projektų sąrašas
Paraiškos praėjusios administracinį vertinimą
Projektų praėjusios tinkamumo finansuoti vertinimą

Visuotinė dotacija (VP2-1.3-ŪM-05-K). Kvietimas Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01
Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas Priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ kvietimas Nr. 01
Veiksmų programa 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra Priemonė Inočekiai LT
Kvietimo suma 2 500 000 (du milijonai penki šimtai tūkstančių) Lt
Remiamos veiklos sritys Inovacinių čekių, skirtų mokslinių tyrimų ir (ar) technologinės plėtros veiklai ir techninių galimybių studijoms atlikti, teikimas
Galimi pareiškėjai SVV subjektai, išskyrus viešąsias įstaigas, atitinkantys priemonės sąlygas ir reikalavimus
Didžiausia galima projekto vertė 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Lt. Pareiškėjo privačios investicijos projekte privalo sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų bendros projekto vertės
Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kvietimas uždaromas surinkus paraiškų, kurių bendra prašomos finansuoti sumos vertė yra 20 procentų didesnė nei kvietime numatyta suma
Paraiškų pateikimo tvarką, dokumentus ir kitą informaciją pareiškėjams galima rasti http://inocekiai.mita.lt
Informaciją apie kvietimą teikia
Kita informacija Skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba pagal 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5) nuostatas